Accelererande expansion?

Jag har hört att ”universum kommer att fortsätta att utvidga sig i allt snabbare och snabbare takt”. Detta har man fått fram genom att mäta rödförskjutningen, som tilltar ju längre ut i universum man mäter. Hastigheten bort från jorden är i allmänhet större ju längre ut i universum man ser. Den hastighet man då mäter är ett tillstånd längre och längre tillbaka i tiden ju längre ut i universum man mäter. Om antagandet om big bang är riktigt inställer sig då frågan: varför kan man inte dra slutsatsen att expansionshastigheten är högre­ ju närmare i tiden vi är big bang? Det vill säga att vi har en avtagande expansionshastighet för universum. Jag är väl medveten om att jag i detta sammanhang inte ens har en amatörs kunskaper, så var tänker jag fel och vilka fakta talar emot mitt tänkande?

En grupp kosmologer kom 2006 fram till att universums­ expansion accelererar tack vare att ljuset från fem avlägsna supernovor lyste svagare än man förväntade sig i förhållande till deras rödförskjutning.

En grupp kosmologer kom 2006 fram till att universums­ expansion accelererar tack vare att ljuset från fem avlägsna supernovor lyste svagare än man förväntade sig i förhållande till deras rödförskjutning.

För att kunna dra slutsatsen att universums expansionshastighet tilltar har astronomerna använt sig av avlägsna supernovor. Den rödförskjutning som observeras hos dessa supernovor beror emellertid inte på den hastighet de hade i förhållande till oss vid den tidpunkt då ljuset sändes ut. Rödförskjutningen beror istället på hur mycket universum hunnit expandera sedan dessa supernovor exploderade. Ju mer universum expanderat desto mer har ljusets våglängd dragits ut och desto mer rödförskjutet är det.
Om man antar att universums expansionshastighet var snabbare i början och har avtagit sedan dess betyder det att universum på det hela taget har expanderat snabbare än om man antar att expansionshastigheten var som lägst i början och sedan har ökat. En avtagande expansion skulle därför innebära att det har tagit kortare tid för universum att utvidgas tillräckligt mycket för att orsaka den rödförskjutning som observeras och att supernovorna därför inte hunnit lika långt bort. En accelererande expansion har däremot motsatt effekt och medför att supernovorna hinner  försvinna längre bort under den tid det tar för universum att expandera tillräckligt mycket för att det ska motsvara supernovornas rödförskjutning. Eftersom supernovornas ljusstyrka visade sig vara svag i förhållande till deras­ rödförskjutning och de således befinner sig på relativt stort avstånd med tanke på rödförskjutningen kan man sluta sig till att universums expansion går snabbare och snabbare.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2012

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter