Den snabba utvecklingen har blivit ohållbar:

Kina tar tag i miljöproblemen

Ingen har väl missat att utvecklingen i Kina går snabbt. Tillväxten är enorm och landet är nu världens största ekonomi efter USA.
Men utvecklingen har ett pris. Kina leder inte bara tillväxtligan, utan också utsläppsligan. Bland annat ökar koldioxidutsläppen med motsvarande ett Tyskland om året.

Luften över Shanghai är inte den nyttigaste i världen. Bild: SPL

Luften över Shanghai är inte den nyttigaste i världen. Bild: SPL

Kina har satsat på snabb teknisk utveckling och en enorm ekonomisk expansion. Vid sidan av detta har landet tämligen oblygt gjort sig ett namn som världens­ största miljöförstörare.

Nu har en ny femårsplan presenterats av landets regering och där finns det en del positiva signaler när det gäller miljö och klimat. Utsläppen ska minskas och satsningarna på ren energi­ ska ökas.

Ledarna i Beijing inser i allt högre­ grad att trettio års forcerad industrialisering till sist kommit att utgöra­ en reell­ hälsofara för landets 1,34 miljarder­ medborgare. Hur mycket de bryr sig om de enskilda medborgarnas­ hälsa­ må vara osagt, men det viktigaste­ i Kina har mer eller mindre alltid­ varit den sociala stabiliteten – och den kan hotas av omfattande hälso­problem och miljöförstöring.

Kinas utsläpp av koldioxid har enligt amerikanska beräkningar ökat med motsvarande hela Tysklands utsläpp per år under den senaste tiden. Bild: SPL

Kinas utsläpp av koldioxid har enligt amerikanska beräkningar ökat med motsvarande hela Tysklands utsläpp per år under den senaste tiden. Bild: SPL

De största utsläppen

Kina har helt enkelt hamnat i en situa­tion då de måste göra något konkret åt de tilltagande problemen om inte den hittills så ekonomiskt fördelaktiga utvecklingen ska sparka bakut och vändas till nederlag.

– Jag tycker nog att den nya femårsplanen är mer miljövänlig än den förra­, säger Roger Somerville vid APCO World-Wide – ett globalt konsultföretag specialiserat på att bedöma regeringars vägval och åtgärdspaket.

– Inte så att Kina har börjat stödja Greenpeace.

Men de försöker förändra det de kan förändra – i första hand för att gynna ekonomisk tillväxt.

Förra året slogs internationellt fast att Kina släpper ut mest koldioxid i hela världen och att utsläppen bara mellan 2006 och 2009 ökade med 32,5 procent.

FN:s omdebatterade klimatpanel sade sig ha funnit att Kinas växthusgasutsläpp ökar med mellan 2,5 och 5 procent per år, men amerikanska forskare som gått igenom detaljerad­ regional­ statistik hävdar att det snarare­ rör sig om 11 procent, motsvarande­ vad hela Storbritannien eller Tyskland­ släpper ut.

Också Kinas utsläpp av svaveldioxid­ ligger högst i världen, vilket enligt beräkningar 2005 genererade ekonomiska förluster på mer än 500 miljarder yuan, motsvarande 450 miljarder kronor, årligen.

Katastrofala förluster som bland annat kommer från effekterna av surt regn – allt enligt beräkningar från State Environmental Protection Administration­ (SEPA) i USA.

Förödande kolkraftverk

Utsläppen av svaveldioxid från förbränning av kol hade 2005 ökat med 27 procent på fem år, och sedan dess har utsläppen fortsatt att öka i eskalerande takt. Härtill kommer svaveldioxid från det växande antalet bilar – och enligt SEPA kommer 25 procent av all nedsmutsning i Los Angeles från Kina. Delar av det mest industrialiserade Kina med sina mångmiljonstäder är ur hälsosynpunkt närmast obeboeliga, miljökatastrofer av skilda slag förekommer regelbundet och floderna tillhör de mest förorenade i världen. Varje dag rullar mer än 2 000 nya bilar ut på Pekings gator, och de för miljön fullkomligt förödande kolkraftverken har fortsatt att växa upp som gigantiska svampar ur jorden. Kol kommer under överskådlig framtid förbli Kinas primära energikälla, vilket har föranlett EU att satsa på utveckling av teknik för att fånga in och lagra koldioxid. Men det brådskar och insatserna räcker inte om inte landet satsar självt.

”Vi kan inte längre offra miljön på alltför snabb tillväxt och hänsynslösa satsningar”, slog premiärminister Wen Jiabao nyligen fast. ”Fortsätter vi göra detta resulterar det i fullkomligt innehållslös tillväxt och en utarmning av våra resurser.”

Kina vill satsa på mindre förnybara energikällor istället för den storskaliga användningen av kolkraft. Här är ett exempel på en solvärmeanläggning på ett tak i Beijing. Bild: SPL

Kina vill satsa på mindre förnybara energikällor istället för den storskaliga användningen av kolkraft. Här är ett exempel på en solvärmeanläggning på ett tak i Beijing. Bild: SPL

Satsning på innovativ teknologi

Enligt den femårsplan som i skrivande stund alltjämt diskuteras ska Kinas BNP-ökning sänkas till sju procent per år. Man räknar med att kostnaderna för miljöskadorna varje år motsvarar fyra procent av BNP, vilket alltså innebär halva den årliga tillväxten.

Men regeringen i Beijing vill också väga in medborgarnas personliga lycka i sammanhanget. För att minska föroreningen av floder och annat som påverkar folks livskvalitet ska landet i möjligaste mån gå över från tung industriproduktion till innovativ teknologi, satsning på förnybara energislag och kraftfulla insatser mot miljö- och klimatproblem.

Beijing har redan presenterat ett ambitiöst program för utveckling av ren energi och man uppger sig ämna stänga fabriker som inte klarar givna utsläppsgränser.

En omdiskuterad kolskatt är ännu inte aktuell, men kommer kanske att träda ikraft 2013 eller 2014. Beijing tvekar i vissa avseenden, men har bland annat planer på investeringar i sol- och vindenergi.

Vindkraftsparken i kinesiska Dabancheng är den största i Asien. Bild: Chris Lim

Vindkraftsparken i kinesiska Dabancheng är den största i Asien. Bild: Chris Lim

Plats för nya energislag

Så sker redan och ofta i samarbete med västmakter, främst USA – det ligger naturligtvis i allas intresse att Kinas miljö radikalt förbättras.

Regeringsorganet The China Daily rapporterar att regeringen har för avsikt att minska utsläppen av bly, kvicksilver, krom, kadmium och arsenik­ med 15 procent från 2007 och fem år framåt. Man vill också reducera energiförbrukningen per BNP-enhet med mellan 40 och 45 procent fram till 2020 och räknat från nivåerna 2005. Till insatslistan lägger Zhou Shengxian, minister vid departementet för miljöskydd, även en minskning av utsläppen av kväveoxid, förödande för ozonlagret, med 1,5 procent redan i år.

Och kanske sänks också kolproduktionen i ett första steg under innevarande år för att sedan steg för steg fasas ut och bereda plats för nya energislag­. Men många av alla dessa åtgärder ligger­ långt fram i tiden. Kinas­ energiförsörjning kommer alltjämt­ till två tredjedelar från kol.

Fakta: 
KINAS EKONOMISKA UTVECKLING
Efter revolutionen stod det tämligen stilla för Kinas ekonomiska utveckling. På 1970-talet bestämde sig det styrande kommunistpartiet för en politik som på något sätt skulle förena kommunism och kapitalism – fri företagsamhet inte bara tilläts, utan uppmuntrades. Sedan dess har landets ekonomi accelererat och ekonomer i väst har nu frågat sig under många år hur länge det kan fortsätta. Kurvan visar bruttonational­inkomsten i miljarder yuan.

Efter revolutionen stod det tämligen stilla för Kinas ekonomiska utveckling. På 1970-talet bestämde sig det styrande kommunistpartiet för en politik som på något sätt skulle förena kommunism och kapitalism – fri företagsamhet inte bara tilläts, utan uppmuntrades. Sedan dess har landets ekonomi accelererat och ekonomer i väst har nu frågat sig under många år hur länge det kan fortsätta. Kurvan visar bruttonational­inkomsten i miljarder yuan.

KINAS KOLDIOXIDUTSLÄPP
Medan många länder har jobbat på att minska, eller i alla fall bromsa ökningen, av sina utsläpp av växthusgaser så har Kina prioriterat den ekonomiska utvecklingen i så stor utsträckning att de mer eller mindre struntat i utsläppen.  Grafen visar hur många ton koldioxid per person svenskar respektive kineser släppt ut under de senaste åren, allt enligt Världsbankens statistik.

Medan många länder har jobbat på att minska, eller i alla fall bromsa ökningen, av sina utsläpp av växthusgaser så har Kina prioriterat den ekonomiska utvecklingen i så stor utsträckning att de mer eller mindre struntat i utsläppen. Grafen visar hur många ton koldioxid per person svenskar respektive kineser släppt ut under de senaste åren, allt enligt Världsbankens statistik.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter