Vad är en supraledare?

Vad är en supraledare för något?

Olika ämnen och material är olika bra på att leda elektrisk ström. En ledare är ett material som har låg resistans (elektriskt motstånd) och alltså leder ström bra. En isolator är ett material vars förmåga att leda ström och värme är mycket liten, medan halvledare har egenskaper som ligger lite mittemellan.

Resistansen hos en ledare beror på tvärsnittsarean, längden, materialet och temperaturen. Vad gäller den sistnämnda faktorn blir resistansen lägre ju lägre temperaturen är. Det finns även ämnen och material som, om de kyls ner tillräckligt, saknar resistans helt och hållet. Dessa kallas supraledare.

En supraledare leder alltså ström perfekt och skulle passa utmärkt till att användas i exempel­vis högspänningsledningar. I praktiken stöter dock detta på problem. Supraledningen kan nämligen omintetgöras genom att temperaturen blir för hög, strömmen blir för stark eller magnetfältet blir för starkt.

Supraledare kan vara vanliga grundämnen som bly, tenn och aluminium. Den så kallade kritiska temperaturen för dessa är mycket nära den absoluta nollpunkten – för bly 7 K och för tenn mindre än 4 K, till exempel. Sedan mitten av 1980-talet har man upptäckt olika typer av legeringar och blandningar med högre kritiska temperaturer, till exempel en kvicksilver-barium-kalcium-koppar-oxid med en kritisk temperatur på 135 K. Fenomenet supraledning upptäcktes av Kamerlingh Onnes 1911, då han under­sökte egenskaperna hos kvicksilver vid mycket låga temperaturer. För denna sin upptäckt fick han ­Nobelpriset i fysik 1913.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter